Renungan Al-Qur'an
Renungan Al-Qur'an

Allah berfirman :

“Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada- Ku.” (QS. Adz- Dzariyat : 56)
"Barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarahpun kelak ia akan melihat (balasannya), dan barang siapa berbuat kejelekan sebesar zarahpun kelak ia akan melihat (balasannya)"  (QS.Az-Zalzalah 7-8)
" Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"  (QS. Insyirah : 5-6)
"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu "  (QS : At-Takassur : 1) *
* Bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan dan sebagainya, telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah.
 "Dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu berharap (pertolongan) " (QS : Al-Insyirah :8)
 "Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan, dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada" (QS : At-Tariq : 5-7)
 "Sungguh, mereka (orang-orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat" (QS : At-Tariq : 15)
 "Memang orang-orang kafir (selalu) mendustakan, Padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sehingga mereka tidak dapat lolos), Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur'an yang mulia, Yang tersimpan dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuz) (QS : Al-Buruj : 19-22)
"Sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. (QS : Al-Hasyr : 21)
"(Bujukan orang-orang munafik itu) seperti (bujukan) setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu!" Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." (QS : Al-Hasyr : 16)
"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS : At-Tahrim : 6)
"Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". (QS : Al-Jumu'ah : 10)
"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. (QS : Al-Baqoroh : 45)
"Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus*, muslim dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang musyrik". (QS : Ali-Imran : 67)
* Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.
"Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan diakhirat dia termasuk orang yang rugi". (QS : Ali-Imran : 85)
"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai". 
"Dan Hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar*. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS : Ali-Imran : 103 - 104)
* ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah.
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman teman orang-orang yang diluar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti. (QS : Ali-Imran : 118)
"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman (QS: Ali-Imran : 139)
"Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan ijin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (QS : Ali-Imran : 145) 
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim". (QS : Al-Ma'idah : 51)
 "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat." (QS. Al-Hasyr : 18)
 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 09 September 2009 )
 
Valid XHTML and CSS.